Wedding Varga altal törtenö szolgaltatasok megbizasi feltetelei:

 

- Wedding Varga által vázolt szertartástervezet saját szellemi tulajdon. Ebben az értelemben a megbizó nem jogosult  a  megbizott belegyezése nélkül az általa elökészitett tervet felhasználni, illetve azt tovább adni.

 

-A megbizó elismeri, hogy a megbizás kizárólag  tanácsadást és a tárgyat képezö szertartás elökészitését, annak  kivitelezését jelenti ami az alapábarn szerepel. Az esetlegesen közremüködö partnerek költségeit a megbizó a helyszinen egyenliti ki. Tekintettel arra, hogy a kivitelezésében közremüködö legtöbb szállitói pl. mint a: ceremónia helyszinét biztositó egység, fotós, virágboltos, zenész, fodrász, szamártulajdonos, taverna tulajdonos stb. nincs megállapodáskötési helyzetben,

- kivéve az állami, - egyházi szervezeteket, és az egyedenkénti a szertartás helyszinét biztositó Hotelt, - 

a megbizó elismeri, hogy a harmadik fél részéröl történö teljesités qualitásáért anyagi felelösséget a megbizott nem vállalhat. Az ismertetett árak informativ jellegüek. A megbizott dijmentesen közvetiti a szolgáltatást, helyi kordinálásuk az alapárban szerepel -, de a teljesités a megbizónál történik.

 

A megbizás információs alapja; a zeremonia lehetséges helyszineinek ismertetése, a szertartás elökészitése, folyamatának felvázolása, hozzá tippek és javaslatok adása elsö tanácsadásként, dijmentes. Ezt követöen amennyiben az érdeklödö igényli a kivitelezés személyre szólóan

összeállitott tervezetét, annak kidolgozásáért a megbizás tárgyának meghiusulása esetén is 5000.-Ft kerül leszámlázásra! Ez az összeg a megbizás tárgyának meghiusulása esetén sem

téritendö vissza, ellenkezö esetben az alapárból levonásra kerül. A téritésköteles elökészités

kezdetéröl külön felhivjuk a figyelmüket.

 

Lemondási feltételek:

- A megbizó jogában áll a következö lemondási feltételek mellett a megbizástól elállni - kivétel

ez alól a dijjköteles tanácsadás, ha az már megtörtént! A megbizás tárgyának 45 nappal a kitüzött idöpontot megelözöen történö lemondása, vagy hibás nem elöirásnak megfelelö iratok benyujtása esetén az alapár 35 %- a, illetve az egyeztetetett szolgáltatásoknak a szolgáltatók egyedi lemondási feltételei szerinti % összege közvetlen a szolgáltatónak téritendö.

- A megbizott a megbizást hivatalosan igazolt ok nélkül , mint pl. betegségböl eredö akadályoztatás, nem mondhatja le. Kivétel az idöközben fellépö katasztrófahelyzet, fertözéses járvány, stb. Amennyiben igazolt ok ismeretében történik a lemondás, a tanácsadói dijj akkor

sem kerül visszatéritésre,- de további stornódijj nem esedékes, kivéve, ha a megbizott megfelelö helyettesitö személyröl gondoskodik.

A tanácsadí dijj vissza nem téritésének indoka; azért a megbizott már megdolgozott, és a teljesités rajta kivülálló okok miatt hiúsul meg.

 

 

Felelösség:

Az általános, idevonatkozó elöirásoknak megfelelöen  a megbizott  kizárólag a szertartás minöségéért felelös. Hibás, hiányos telljesités az un. szállitói  harmadik fél részéröl, valamint információs szintü javaslatokból eredö félreértés a megbizóhoz vissza nem vezethetök. Megbizott felelösségel kizárólag azért tarozik, ami a törvényes elöirások keretén belül rá igazolható.